E-mailadres: info@rokerskerk.nl
welkom | over de kerk | inspiratie | statuten | lid worden | BELGIE ONDER VUUR | contact
Artikel 4: Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de Rokerskerk staat open voor natuurlijke personen die zichzelf niet beschouwen als aanhanger van enig ander kerkgenootschap.
2. De Rokerskerk kent twee soorten van lidmaatschap: dat van de Aspirant en dat van het volwaardige Lid.
3. Een lid heeft de status van Aspirant wanneer deze op eigen verzoek met naam en adres is opgenomen in het kerkelijk register maar nog niet aan de vereisten heeft voldaan om tot de volwaardige Leden gerekend te kunnen worden.
4. Een lid is volwaardig Lid wanneer deze op eigen verzoek is opgenomen in het kerkelijk register en daarbij aan de volgende vereisten voldaan heeft:
1. het afleggen van de Rokerseed als bepaald in artikel 3.3 van deze Statuten in het bijzijn van een Lid van de Rokerskerk;
2. het brengen van een geldelijk offer dan wel een offer in natura aan de Rokerskerk volgens de daarvoor geldende richtlijnen;
3. het in ontvangst nemen van een lidmaatschapskaart met daarop het nummer onder welke het Lid in het kerkelijk register is opgenomen.
5. Opzegging van het lidmaatschap door een Aspirant of Lid zelf kan uitsluitend schriftelijk geschieden, hetzij middels een aangetekend met ontvangstbevestiging verzonden schrijven aan het Bestuur van de Rokerskerk, hetzij middels een aangetekend met ontvangstbevestiging verzonden schrijven aan de Asbisschop van het Asbisdom waaronder het lid ressorteert.
6. Het Bestuur van de Rokerskerk heeft te allen tijde het recht het lidmaatschap te ontnemen aan een Lid dat of een Aspirant die zich keert of dreigt te keren tegen de leer, de gemeenschap, de leiding of de goede bedoelingen van de Rokerskerk, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur.
Disclaimer: dit is pure satire. Roken is dodelijk. Ga nooit roken. :) Adieu.